General conditions

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN STAXS The Netherlands B.V.,
Businesspark Friesland-West 1 8447 SL Heerenveen P.O. Box 576 - 8440 Heerenveen, The NetherlandsALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDENvan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STAXS The Netherlands B.V. te Heerenveen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden onder nummer 01060865 op 2 mei 2003.

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot verkoop en/of levering van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten;
b. Leverancier: de rechtspersoon, hierna te noemen STAXS, die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en STAXS gesloten overeenkomsten.
2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van STAXS zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De overeenkomst komt slechts tot stand wanneer STAXS een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of daadwerkelijk tot uitvoering van de opdracht is overgegaan.

Artikel 4 Vertegenwoordiging
Alle afspraken, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van STAXS zijn voor STAXS slechts bindend na haar schrif-telijke bevestiging.

Artikel 5 Prijzen
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), vervoerkosten en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2. De prijs die door STAXS voor de door haar te verrichten prestatie is opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de door STAXS gedane aanbieding.
3. STAXS is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen wanneer een of meer van de navolgende omstandigheden zich na het doen van de aanbieding en/of het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

Artikel 6 Annulering
Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat STAXS met de uitvoering van de overeenkomst is Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden STAXS The Netherlands B.V. pagina 2 van 4 begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt in ieder geval verstaan de door STAXS geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die STAXS reeds ter voorbereiding heeft gemaakt.

Artikel 7 Levering en leveringstermijnen
1. Door STAXS opgegeven leveringstermijnen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer aan te merken als fatale termijnen. De door STAXS vermelde leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er voor haar geen beletselen zijn die tijdige levering niet c.q. onmogelijk maken. STAXS is bij overschrijding van de leveringstermijnen eerst dan in verzuim indien zij door opdrachtgever schriftelijk in gebre-ke wordt gesteld, waarbij haar een redelijke termijn wordt gesteld om de overeenkomst alsnog na te komen.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering bij tekening voor ontvangst door de opdrachtgever. Vanaf daar gaat het risico over op de opdrachtgever.
3. STAXS is te allen tijde gerechtigd om in gedeelten te leveren. In dat geval geldt voor elke deellevering het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.
4. Overschrijding van de leveringstermijnen, waarvan de oorzaak niet aan STAXS kan worden toegerekend, geven de opdrachtgever nimmer aanspraak op schadevergoeding.
5. Indien opdrachtgever niet op de overeengekomen leveringsdatum de te leveren zaken afneemt of in ontvangst neemt, worden de te leveren zaken door STAXS gedurende een redelijke termijn voor rekening en risico van de opdrachtgever te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen is STAXS gerechtigd opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen.

Artikel 8 Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door STAXS is ver-eist.
2. STAXS is gerechtigd vóór levering een vooruitbetaling of anderszins zekerheid van opdrachtgever te vorderen.
3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever wegens de vertraging in de voldoening vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per maand dan wel 1/12e van de in 6:120 lid 2 BW genoemde rente, ingeval de laatstgenoemde rente hoger is.
4. Bij niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

Artikel 9 Reclames
1. Opdrachtgever is verplicht het geleverde en de verpakking onmiddellijk na (af)levering op zichtbare gebreken te controleren en eventuele reclames binnen 3 (drie) dagen schriftelijk en gemotiveerd aan STAXS te melden, bij ge-breke waarvan de geleverde zaken geacht te zijn aanvaard.
2. Andere gebreken moeten onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken zijn, doch in elk geval binnen één maand na (af)levering, schriftelijk en gemotiveerd bij STAXS worden gemeld, bij gebreke waarvan de geleverde zaken geacht te zijn aanvaard.
3. Bewerking c.q. het gebruik van het geleverde door opdrachtgever alsmede het in de macht van derden brengen Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden STAXS The Netherlands B.V. pagina 3 van 4 van het geleverde, doet het recht op reclame vervallen.
4. Indien STAXS de reclame(s) gegrond acht, is zij te allen tijde gerechtigd alsnog het overeengekomen te leveren, het gebrek te herstellen dan wel opdrachtgever te crediteren voor een evenredig deel van de factuur.
5.Reclame geeft de opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
Onverminderd het in deze voorwaarden gesteld blijven alle door STAXS geleverde zaken eigendom van STAXS, tot het moment van betaling van al haar vorderingen op opdrachtgever, die vallen binnen het kader van artikel 92 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten. Opdrachtgever is voordat STAXS volledig is voldaan, niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden, het bezit over te dragen of anderszins te vervreemden en/of bezwaren. Bij overtreding hiervan heeft STAXS het recht om alle geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van opdrachtgever of rechter is vereist, zelf terug te ne-men of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van STAXS op opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van STAXS uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot het factuurbedrag van de in het geding zijnde prestatie, behoudens in het geval van eigen opzet of grove schuld van de leverancier.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. De leverancier is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade welke de opdrachtgever al dan niet rechtstreeks of op enigerlei wijze verband houdende met de overeenkomst zal lijden in de uitvoering van de met leverancier gesloten overeenkomst.

Artikel 12 Overmacht
1.Tekortkomingen van STAXS in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
2.Tekortkomingen van STAXS in de nakoming van de overeenkomst tengevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk be-perking of stopzetting van de levering door de openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan STAXS toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.

Artikel 13 Ontbinding en opschorting
STAXS is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden c.q. de uitvoering van de overeen-komst op te schorten, in welk geval opdrachtgever aansprakelijk is voor alle door STAXS dientengevolge geleden schade, indien:
a. opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een redelijke termijn.
b. opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk liquideert.
c.. ingeval van beslag op en/of executie van (een gedeelte van) het vermogen van de opdrachtgever, zulks met inbegrip van de door STAXS geleverde, maar nog niet (geheel) betaalde goederen.
In bovenvermelde gevallen zijn alle vorderingen die STAXS ten laste van opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
Op elke overeenkomst tussen STAXS en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan is uitsluitend de Rechtbank te Leeuwarden bevoegd.
ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN STAXS BELGIUM NV,
TUNNELWEG 20, 2845 NIEL BELGIËALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN1. DEFINITIES
1.1 “STAXS”: Onder “STAXS” wordt verstaan: de naamloze vennootschap STAXS BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te B-2845 Niel Tunnelweg 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0436.417.351, en gekend bij de BTW- administratie onder het nummer BE 0436.417.351.
1.2 “Klant”: Elke (rechts)persoon die een product / dienst aankoopt bij STAXS, een order plaatst bij STAXS, en/of een prijsaanvraag stuurt aan STAXS, evenals iedereen die in naam of voor rekening van een andere (rechts)persoon een product / dienst aankoopt bij STAXS, een order plaatst bij STAXS, en/of een prijsaanvraag stuurt aan STAXS.
1.3 “Aangetekende Klachtenbrief”: Een ter post aangetekende brief, met de vermelding van het factuurnummer, alle referentienummers (voor zover van toepassing) weergegeven op de schriftelijke overeenkomst tussen STAXS en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van STAXS, de leveringsbon uitgaande van STAXS en de factuur uitgaande van STAXS, met een nauwkeurige identificatie van producten en/of dienstenprestaties, en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek.
1.4 “Conformiteit Van De Levering” (exhaustieve definitie): Levering van de juiste (types van) producten/dienstenprestaties, op de juiste locatie(s), en van de juiste hoeveelheden/gewicht, in conformiteit met de schriftelijke overeenkomst tussen STAXS en de Klant of bij het ontbreken hiervan in conformiteit orderbevestiging uitgaande van STAXS. Bij ontbreken van zowel een schriftelijke overeenkomst tussen STAXS en de Klant, als van een orderbevestiging uitgaande van STAXS, wordt de juistheid van de (types van) producten/dienstenprestatie, van de locatie(s), en van de hoeveelheden/gewicht, geëvalueerd t.o.v. het order van de Klant.
1.5 “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen STAXS en de Klant, welke is tot stand gekomen in conformiteit met artikel 4.1 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

2. TOEPASBAARHEID
2.1 Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het sturen van een order en/of prijsaanvraag aan of het sluiten van een overeenkomst met STAXS, dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen STAXS en de Klant, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) de schriftelijke overeenkomst tussen STAXS en de Klant; (2) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van STAXS; (3) deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden; (4) art. 4-88 van het Weens Koopverdrag; (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht, met uitsluiting van de artikels 1-3, en 89-101 van het Weens Koopverdrag. Andere voorwaarden en/of normen, zoals ondermeer de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk afgewezen door STAXS. Andere (afwijkende) voorwaarden zijn enkel van toepassing indien STAXS deze (afwijkende) voorwaarden uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. 2.2 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen STAXS en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. 2.3 STAXS behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen.

3. OFFERTE, ORDER EN ORDERBEVESTIGING
3.1 STAXS kan alle offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle offertes van STAXS vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. De overeenkomst tussen STAXS en de Klant komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is STAXS in rechte te verbinden, de order van de Klant schriftelijk en/of elektronisch bevestigt, dan wel zodra STAXS de uitvoering van de order opstart.
3.2 STAXS heeft steeds het recht om een voorschot te vereisen. In dat geval wordt de verplichtingen van STAXS t.o.v. de Klant volledig opgeschort zonder enig recht van verhaal t.o.v. STAXS, zolang het desbetreffende voorschot niet volledig werd betaald.
3.3 Alle leveringen van producten en/of elke uitvoering van dienstenprestaties die niet expliciet werden voorzien in de schriftelijke overeenkomst tussen STAXS en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van STAXS, worden geacht bijkomende bestellingen en/of meerwerken te zijn op vraag van de Klant, en worden als dusdanig aangerekend aan de Klant.
3.4 STAXS is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan, en heeft steeds het recht om een minimum factuurbedrag voorop te stellen.

4. PRIJS EN KOSTEN
4.1 Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in Euro uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte, orderbevestiging en/of factuur. Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend. Deze is slechts geldig voor een welbepaald project en geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten.
4.2 Bij bestelling onder de driehonderd vijftig Euro (€ 350,00) wordt steeds een extra forfaitaire vergoeding aangerekend voor transport- en administratiekosten ter waarde van minimaal vijfendertig Euro (€ 35,00).
4.3 Ingeval van oponthoud, heeft STAXS het recht om de prijzen te verhogen die worden weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen STAXS en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van STAXS. Onder oponthoud wordt ondermeer verstaan (louter exemplatieve opsomming): indien de Klant niet aanwezig is op het ogenblik dat de producten aan de Klant worden aangeboden; verplichte opleiding aangaande veiligheidsinstructies; het niet volbrengen door de Klant van de verplichtingen die worden weergegeven in de artikelen 9 en 13 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden; etc.
4.4 Het aantal werkuren dat wordt weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen STAXS en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van STAXS, is steeds indicatief en wordt door STAXS aangepast in functie van de werkelijk gepresteerde werkuren.
4.5 Alle prijzen m.b.t. de levering van diensten, zijn van toepassing voor werken die uitgevoerd worden op werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen, buiten de kantoorurenzijn hogere prijzen van toepassing.
4.6 Onder meer valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, optredende tussen de orderbevestiging en de definitieve oplevering van de producten en/of de dienstenprestaties, geven STAXS de bevoegdheid de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.
4.7 STAXS heeft steeds het recht aan de Klant een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering over te gaan van haar verplichtingen t.o.v. de Klant.

5. VERBINTENISSEN VAN STAXS
5.1 De verbintenissen van STAXS beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering van haar verplichtingen zoals omschreven in de schriftelijke overeenkomst tussen STAXS en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van STAXS. Indien er noch een schriftelijke overeenkomst werd opgesteld tussen STAXS en de Klant, noch een orderbevestiging uitgaande van STAXS, blijft de verantwoordelijkheid van STAXS beperkt tot de uitvoering van het schriftelijk order van de Klant.
5.2 Indien bepaalde producten of componenten van bepaalde producten niet voorradig zijn, kunnen STAXS en de Klant in onderling overleg overeenkomen om deze ontbrekende componenten te vervangen door een functioneel equivalent van een ander merk. De eventuele vervanging van ontbrekende producten door een functioneel equivalent bevrijdt de Klant geenszins van zijn verplichtingen onder de artikelen 9 en 13 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een vermindering in prijs of een ontbinding van de Overeenkomst. De eventuele meerprijs van een dergelijke vervanging is niet inbegrepen in de prijs en wordt aangerekend aan de Klant.
5.3 STAXS is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van tests, of het aanvragen van vergunningen.

6. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN EN/OF DIENSTENPRESTATIES
6.1 Behoudens andersluidende overeenkomst, en onverminderd artikel 5.2 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gebeuren leveringen binnen de Benelux steeds conform de Incoterm® “Delivered Duty Paid”, en leveringen buiten de Benelux conform de Incoterm® “Ex Works”.
6.2 De overeengekomen leveringsvoorwaarden worden steeds geïnterpreteerd in conformiteit met de Incoterms® die geldig zijn op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt.
6.3 De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van STAXS t.o.v. de Klant, noch van de schriftelijke overeenkomst tussen STAXS en de Klant, noch van de orderbevestiging uitgaande van STAXS. In geval van overschrijding van de aangegeven leveringstermijn, zullen STAXS en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst . Wijzigingen in de prijsaanvraag en/of order van de Klant, wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen STAXS en de Klant, evenals wijzigingen in de orderbevestiging uitgaande van STAXS, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.
6.4 STAXS is in ieder geval niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van fabrikanten en/of leveranciers van STAXS, de Klant, en/of enige andere derde.
6.5 STAXS heeft het recht de aangekochte producten en/of de desbetreffende dienstenprestaties in verschillende delen te leveren/uit te voeren. Gedeeltelijke levering of uitvoering kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst.
6.6 Indien de Partijen overeenkomen dat de Klant (een deel van) de aangekochte producten komt ophalen, dient de Klant deze producten zelf, op eigen kosten, en op eigen risico op te halen op de door STAXS aangegeven tijd en plaats. Bij gebrek aan ophaling binnen de 5 werkdagen, heeft STAXS het recht de niet – opgehaalde goederen te verzenden aan de Klant, op diens kosten. De Klant en STAXS kunnen in de Overeenkomst bepalen dat de Klant binnen een bepaalde periode, met een maximum van 12 maanden, een bepaalde hoeveelheid producten zal afnemen, op afroepbasis. Indien de Klant op het einde van deze periode de afgesproken hoeveelheid producten niet of niet volledig heeft afgenomen, zal STAXS de niet-afgenomen hoeveelheid alsnog aan de Klant leveren. De Klant zal gehouden zijn tot volledige betaling van alle bestelde en geleverde producten.

7. ONDERAANNEMING
7.1 STAXS heeft het recht om een deel van de overeengekomen werken in onderaanneming te geven.
7.2 Indien STAXS zelf optreedt als onderaannemer, heeft STAXS een rechtstreekse vordering op de bouwheer/opdrachtgever, ten belope van het bedrag dat laatstgenoemde aan de medecontractant- hoofdaannemer verschuldigd is op het ogenblik van het instellen van de rechtstreekse vordering, en dit conform artikel 1798 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.
7.3 Indien STAXS optreedt als onderaannemer, heeft STAXS bovendien een pandrecht op alle schuldvorderingen van de medecontractant- hoofdaannemer, die voortkomen uit het aannemingscontract met betrekking tot het werk waarvoor op STAXS als onderaannemer een beroep werd gedaan.
7.4 De in artikel 7.2 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vermelde rechtstreekse vordering, evenals het in dit artikel 7.3 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden opgenomen pandrecht, hebben niet enkel betrekking op de desbetreffende schuldvorderingen, maar ook op de accessoria, zoals ondermeer (louter exemplatieve opsomming: de verwijlinteresten en de eventuele vergoeding krachtens strafbeding).

8. INFORMATIE, STALEN EN MODELLEN
8.1 De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde producten en diensten.
8.2 De Klant draagt de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of de aangekochte producten/dienstenprestaties geschikt zijn, en aan alle kwaliteitsvereisten voldoen m.b.t. het gebruik/doelstellingen waarvoor de Klant de producten/dienstenprestaties heeft aangekocht of wenst te gebruiken. De Klant zal hiertoe de nodige tests uitvoeren, en de noodzakelijke informatie (ondermeer m.b.t. het juiste gebruik van de desbetreffende producten, de eventueel aan deze producten verbonden gevaren, de toepassingen en kwaliteiten van deze producten, etc.) opvragen. De Klant heeft hierbij de expliciete verplichting om de aldus verkregen informatie te verifiëren, ondermeer m.b.t.: de accuraatheid van de verkregen informatie, de volledigheid van deze informatie, en de toepasselijkheid van de informatie m.b.t. het gebruik/doelstellingen waarvoor de Klant de producten heeft aangekocht/wenst te gebruiken.
8.3 Alle informatie die STAXS, op eigen initiatief of op vraag van de Klant, aan de Klant overhandigt, heeft een louter informatieve waarde en bevrijdt de Klant geenszins van zijn verplichtingen onder artikel 9.2 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. De verantwoordelijkheid van STAXS blijft dienaangaande steeds beperkt tot de verantwoordelijkheid die op dwingende wijze aan STAXS wordt opgelegd door de Belgische wetgeving.

9. AANVAARDING, OPLEVERING EN KLACHTEN
9.1 De Klant moet direct bij de in ontvangstname van de aangekochte producten en/of dienstenprestaties een eerste verificatie uitvoeren, ondermeer m.b.t. de Conformiteit Van De Levering. Klachten m.b.t. de Conformiteit Van De Levering moeten gebeuren door een voorbehoud te formuleren op de leveringsbon, en moeten onmiddellijk aan STAXS worden bevestigd per Aangetekende Klachtenbrief, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de geleverde/opgehaalde producten en dienstenprestaties te aanvaarden zoals overeengekomen.
9.2 Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door STAXS geleverde producten wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve oplevering van de desbetreffende producten / dienstenprestaties, en bevrijdt STAXS, in conformiteit met artikel 10.1 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, van haar verantwoordelijkheden/aansprakelijkheid als doorverkoper.
9.3 De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enige niet- Conformiteit Van De Levering en/of enig ander gebrek te beroepen, indien hij STAXS hiervan niet op de hoogte brengt per aangetekende Klachtenbrief, onmiddellijk nadat hij deze non-conformiteit of dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken.
9.4 Bij klachten m.b.t. de niet- Conformiteit Van De Levering, die tijdig en correct aan STAXS worden gemeld, zal STAXS naar eigen keuze en inzicht: (1) de non- conforme en/of gebrekkige producten/dienstenprestaties (gedeeltelijk) vervangen; of (2) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen STAXS en de Klant of bij het ontbreken hiervan, aan de prijs weergegeven in de orderbevestiging uitgaande van STAXS. De Klant erkent dat deze maatregelen beide afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge de niet- Conformiteit Van De Levering.
9.5 De eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten/dienstenprestaties kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst.
9.6 Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van STAXS, heeft de Klant in geen geval het recht om producten terug te sturen, werkzaamheden door derden te laten uitvoeren, of tot een dekkingsverkoop/dekkings- dienstverleningsovereenkomst over te gaan.
9.7 STAXS behoudt zich het recht voor om, zelf dan wel zijn afgevaardigde, samen met de Klant, ter plaatse de niet- Conformiteit Van De Levering en/of andere gebreken te gaan vaststellen, en de oorzaak ervan na te gaan.
9.8 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten/dienstenprestaties ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen STAXS en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van STAXS, deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).
9.9 De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 De aansprakelijkheid van STAXS m.b.t. de aangekochte producten, is beperkt tot haar verantwoordelijkheden als doorverkoper, zonder dat STAXS kan worden aangesproken m.b.t. enige schade andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering. Alle klachten en/of schade, andere dan deze m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, behoren uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) waarbij STAXS de desbetreffende producten heeft aangekocht. De Klant heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en/of schade te beroepen, gedurende een periode gelijk aan de kortste van volgende periodes:
• de garantietermijn die de respectievelijke producent/leverancier aan STAXS aanbiedt;
• een absoluut maximum van 1 jaar na levering van de respectievelijke producenten/dienstenprestaties.
Indien de Klant STAXS tijdig en correct, in conformiteit met de artikelen 9.1 – 9.3 en artikel 10.1 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, op de hoogte brengt van enige klacht en/of schade andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, zal STAXS deze klacht rechtstreeks doorgeven aan de respectievelijke producent/leverancier. Bij de verdere afhandeling van deze klachten- schadeprocedure fungeert STAXS enkel als tussenpersoon tussen de Klant en de respectievelijke producent/leverancier. De verantwoordelijkheid van STAXS blijft dienaangaande beperkt tot het doorgeven van informatie tussen enerzijds de respectievelijke producent/leverancier en anderzijds de Klant, zonder dat STAXS op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld m.b.t. de effectieve klacht en/of schade.
10.2 De aansprakelijkheid van STAXS is beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag, (2) of het bedrag van de door STAXS aangegane polis BA- uitbating.
10.3 STAXS is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade (met inbegrip van omzetverlies), de door de Klant en/of derden toegebrachte schade, schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, en/of schade ten gevolge het niet- naleven door de Klant en/of diens personeelsleden/medewerkers van wettelijke en/of andere verplichtingen, met inbegrip van de veiligheidsinstructies en de eventuele gebruiksvoorschriften van de respectievelijke producten/leverancier.
10.4 STAXS is, in overeenstemming met de artikelen 8 en 12 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden in geen geval aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de Klant om alle noodzakelijke en nuttige informatie op te vragen en te verifiëren, evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die aan de klant werd overhandigd door de leverancier(s)/producent(en) van de aangekochte producten en/of enige andere derde.
10.5 Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

11. VRIJWARING
11.1 De Klant zal STAXS volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de schriftelijke overeenkomst tussen STAXS en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van STAXS, deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Klant.
11.2 De Klant zal STAXS schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 11.1 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures.

12. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
12.1 De Klant draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid om:
• alle gegevens tijdig te overhandigen aan STAXS, ondermeer m.b.t. de gegevens waarvan STAXS aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen t.o.v. de Klant, en m.b.t. de gegevens waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen van STAXS t.o.v. de Klant;
• STAXS voorafgaand aan de levering van de aangekochte producten / dienstenprestaties, op de hoogte te brengen van mogelijke standaard- en wettelijke voorwaarden waaraan deze producten dienen te voldoen;
• STAXS schriftelijk op te hoogte te brengen van de specifieke vereisten waaraan de aangekochte producten/dienstenprestaties dienen te voldoen;
• de producten en/of dienstenprestaties binnen de 48 uur na levering en/of ophaling grondig te keuren, en heeft in ieder geval de verplichting om de producten en/of dienstenprestaties op een adequate wijze te testen alvorens deze te gebruiken, verwerken en/of door te verkopen.
• de veiligheid van het personeel van STAXS te garanderen;
• het personeel en de medewerkers van de Klant op afdoende wijze te informeren en op te leiden aangaande de veiligheidsinstructies en de eventuele gebruiksvoorschriften van de respectievelijke producenten/leverancier;
• De noodzakelijke verzekeringsovereenkomsten af te sluiten, ondermeer m.b.t. het eigendomsvoorbehoud zoals vastgesteld in artikel17 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. De Klant verleent STAXS de toestemming om op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen en betalingsbewijzen van voornoemde verzekeringen.
12.2 Indien de Klant niet voldoet aan haar verplichtingen zoals weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen STAXS en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van STAXS, deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, en/of wanneer de Klant niet voldoet aan al haar andere (wettelijke) verplichtingen, heeft STAXS het recht haar verplichtingen (tijdelijk) op te schorten. De kosten verbonden aan deze schorsing zijn integraal ten laste van de Klant. Deze kosten hebben ondermeer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): extra gepresteerde werkuren, extra transport- en verplaatsingskosten, stockagevergoedingen, etc.

OVERMACHT EN HARDSHIP
13.1 STAXS is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.
13.2 In geval van overmacht of hardship kan STAXS naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke toekomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. STAXS: (1) aan de Klant voorstellen om de ontbrekende producten en/of componenten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden; en/of (4) de Klant uitnodigen om de Overeenkomst te heronderhandelen. Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan STAXS, overeenkomstig artikel22 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, de rechtbank verzoeken nieuwe contractsvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen.
13.3 Onder overmacht en hardship, wordt ondermeer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid/schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de levering van product of service; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte of ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; etc.

14. FACTUUR EN BETALING
14.1 De Klant moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de drie (3) werkdagen na ontvangst van de factuur aan STAXS melden per Aangetekende Klachtenbrief.
14.2 Behoudens uitdrukkelijk akkoord van STAXS, zijn alle facturen contant betaalbaar door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen. Het is de Klant niet toegestaan om betalingen uit te voeren aan tussenpersonen. Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn STAXS in rechte te verbinden zijn geldig.
14.3 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling:
(1) een rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;
(2) is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 5% van het factuurbedrag met een minimum van honderd Euro (€ 100,00), onverminderd het recht van STAXS om hogere schade te bewijzen;
(3) is de Klant gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
(4) worden alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van STAXS op de Klant onmiddellijk opeisbaar;
(5) heeft STAXS het recht, het geleverde en/of door de Klant opgehaalde producten terug te vorderen van de Klant, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.
De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een dreigend faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor STAXS redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant verliest.
14.4 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.
14.5 De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van STAXS geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de desbetreffende factuur.

15. ANNULATIE
15.1 STAXS behoudt zich het recht voor de Overeenkomst tussen STAXS en de Klant en/of de order van de Klant, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder enig recht van verhaal t.o.v. STAXS, geheel of gedeeltelijk te annuleren, indien bepaalde producten of componenten van bepaalde producten niet voorradig zijn of indien de Klant haar contractuele verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst, niet nakomt.
15.2 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van STAXS, is het de Klant niet toegestaan om haar order, noch de Overeenkomst te annuleren. Ingeval een order, en/of de Overeenkomst door of lastens de Klant wordt geannuleerd, zelfs met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van STAXS, is de Klant gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag, onverminderd het uitdrukkelijke recht van STAXS om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd.

16. EIGENDOMSVOORBEHOUD
16.1 De eigendomsrechten op de geleverde en/of opgehaalde producten gaan pas over op de Klant op het ogenblik van de volledige betaling van prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren.
16.2 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde producten veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om STAXS daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
16.3 Voorts verbindt de Klant zich om de onbetaalde producten te verzekeren voor brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. De Klant verleent STAXS de toestemming op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen en betalingsbewijzen van voornoemde verzekeringen. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen komt toe aan STAXS.
16.4 Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, of indien STAXS vermoedt dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, zal de Klant op eerste en eenvoudig verzoek van STAXS de desbetreffende producten op eigen kosten en risico binnen de 24 uur aan STAXS terugbezorgen. Uitoefening van dit recht heeft de onmiddellijke en automatische ontbinding tot gevolg van de Overeenkomst . Bij terugontvangst van de producten, en voor zover deze producten nog in goede staat worden bevonden, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Klant onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van STAXS om hogere schade te bewijzen.
16.5 In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud, bekomt STAXS automatisch een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de desbetreffende producten, en is de Klant aan STAXS een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag verschuldigd.

17. RECHTSVERWERKING
Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet- toepassen door STAXS van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

18. NETTING
18.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen STAXS en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen STAXS en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.
18.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Klant en STAXS doorgevoerde schuldvergelijking.

19. OPSCHORTING EN ONTBINDING
19.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt STAXS zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van STAXS om bijkomende schadevergoeding te vorderen.
19.2 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 19.1 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Klant het recht om van STAXS te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.

20. VERTROUWELIJKHEID EN INTELLECTUELE EIGENDOM
20.1 Alle documenten, informatie en modellen van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingen m.b.t., en/of de uitvoering van de Overeenkomst en/of die worden vermeld in elk mogelijk document uitgaande van STAXS, met inbegrip van de orderbevestiging en de leveringsbon uitgaande van STAXS , moeten vertrouwelijk behandeld worden. Op het eerste verzoek van STAXS moeten de bovenvermelde stukken worden teruggeven.
20.2 Deze documenten, informatie en modellen blijven eigendom van STAXS en mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch gekopieerd, noch (in)direct, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van STAXS.
20.3 De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook na de beëindiging of het einde van de Overeenkomst, minstens totdat de desbetreffende documenten, informatie en/of modellen, zonder fout van de Klant, publiek gekend zijn.

21. GESCHILLEN
Alle geschillen tussen STAXS en de Klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, tenzij STAXS verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel/woonplaats van de Klant.


CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON STAXS BELGIUM SA TUNNELWEG 20, 2845 NIEL BELGIQUE   1. DÉFINITIONS 1.1 « STAXS » : On entend par « STAXS » la société anonyme STAXS BELGIUM NV, dont le siège social est sis à B-2845 Niel, Tunnelweg 20, inscrite au registre des personnes morales d’Anvers sous le numéro 0436.417.351 et immatriculée à l’administration de la TVA sous le numéro BE 0436.417.351. 1.2. « Client » : Toute personne (morale) qui achète un produit/service chez STAXS, passe une commande chez STAXS et/ou envoie une demande de prix à STAXS ainsi que toute personne qui achète un produit/service chez STAXS, passe une commande chez STAXS et/ou envoie une demande de prix à STAXS au nom ou pour le compte d’une autre personne (morale). 1.3 « Plainte recommandée » : Un courrier recommandé à la poste, mentionnant le numéro de facture, tous les numéros de référence (le cas échéant) indiqués sur la convention écrite entre STAXS et le Client, la confirmation de commande émanant de STAXS, le bon de livraison émanant de STAXS et la facture émanant de STAXS, une identification précise des produits et/ou prestations de services ainsi qu’une indication détaillée de la non conformité ou du défaut. 1.4 « Conformité de la livraison » (définition exhaustive) : Livraison des bons (types de) produits/prestations de services, au(x) bon(s) endroit(s) et dans les bonnes quantités/poids exacts, conformément à la convention écrite entre STAXS et le Client ou, à défaut, conformément à la confirmation de commande émanant de STAXS. À défaut de convention écrite entre STAXS et le Client ainsi que de confirmation de commande émanant de STAXS, l’exactitude des (types de) produits/prestations de services, du/des endroit(s) et des quantités/poids est évaluée par rapport à la commande du Client. 1.5 « Convention » : la convention entre STAXS et le Client, qui s’est formée conformément à l’article 3.1 des présentes Conditions générales de vente et de livraison. 2. APPLICABILITÉ 2.1 Nonobstant toute communication contraire dans le passé ou dans le futur, le Client accepte, par l’envoi d’une commande et/ou d’une demande de prix à STAXS ou la conclusion d’une convention avec STAXS, que seules les normes suivantes s’appliquent à tous les rapports juridiques contractuels, précontractuels et extracontractuels entre STAXS et le Client, tant présents que futurs (en ordre hiérarchique décroissant, le suivant en l’absence ou en cas de mutisme du précédent) : (1) la convention écrite entre STAXS et le Client ; (2) la confirmation écrite de commande émanant de STAXS ; (3) les présentes Conditions générales de vente et de livraison ; (4) l’art. 4-88 de la CVIM ; (5) les Unidroit Principles ; (6) le droit belge, à l’exclusion des articles 1-3 et 89-101 de la CVIM. Toutes les conditions et/ou normes, telles que les conditions générales et/ou particulières du Client entre autres, sont inapplicables et sont formellement rejetées par STAXS. Les autres conditions (dérogatoires) ne s’appliquent que si STAXS les a formellement signées pour acceptation. Ces dérogations formellement signées pour acceptation ne sont valables que pour la convention à laquelle elles se rapportent et ne peuvent être invoquées pour d’éventuelles autres conventions, même similaires. 2.2 L’éventuelle nullité d’une des dispositions des présentes Conditions générales de vente et de livraison ou d’une partie de disposition ne porte pas atteinte à l’applicabilité des autres dispositions et/ou du reste de la disposition. En cas de nullité d’une des dispositions, STAXS et le Client négocieront, dans la mesure du possible et suivant leur loyauté et leur conviction, afin de remplacer la disposition nulle par une disposition équivalente correspondant à l’esprit général des présentes Conditions générales de vente et de livraison. 2.3 STAXS se réserve le droit d’adapter et/ou de modifier les présentes Conditions générales de vente et de livraison à tout moment. 3. OFFRE, COMMANDE ET CONFIRMATION DE COMMANDE 3.1 STAXS peut à tout moment retirer toutes ses offres. En tout cas, toutes les offres de STAXS sont faites sans engagement et ne doivent être considérées que comme une invitation à passer une commande par le Client. La convention entre STAXS et le Client ne se forme que lorsqu’une personne habilitée à lier STAXS en justice confirme la commande du Client par écrit et/ou par voie électronique ou lorsque STAXS débute l’exécution de la commande. 3.2 STAXS a toujours le droit d’exiger un acompte. Dans ce cas, les obligations de STAXS vis-à-vis du Client sont intégralement suspendues sans le moindre droit de recours contre STAXS jusqu’au paiement de la totalité de l’acompte en question. 3.3 Toutes les livraisons de produits et/ou toute exécution de prestations de services qui n’ont pas été explicitement prévues dans la convention écrite entre STAXS et le Client ou, à défaut, dans la confirmation de commande émanant de STAXS sont considérées comme des commandes et/ou travaux supplémentaires à la demande du Client et sont facturées en tant que telles au Client. 3.4 STAXS est libre de choisir les parties avec lesquelles elle souhaite conclure une convention et a toujours le droit de postuler un montant de facture minimum. 4. PRIX ET FRAIS 4.1 Tous les prix s’entendent hors TVA et sont exprimés en euros, sauf mention formelle contraire sur l’offre, la confirmation de commande et/ou la facture. Un prix sur mesure est calculé séparément pour chaque projet. Ce prix n’est valable que pour un projet précis et n’est donc pas valable pour d’éventuels autres projets, même similaires. 4.2 En cas de commande inférieure à trois cent cinquante euros (350,00 euros), une indemnité forfaitaire supplémentaire de trente-cinq euros (35,00 euros) minimum est toujours facturée pour les frais de transport et d’administration. 4.3 En cas de contretemps, STAXS a le droit d’augmenter les prix indiqués dans la convention écrite entre STAXS et le Client ou, à défaut, dans la confirmation de commande émanant de STAXS. On entend entre autres par contretemps (énumération à simple titre d’exemple) : absence du Client au moment où les produits sont présentés au Client ; formation obligatoire relative à des instructions de sécurité ; non-respect par le Client des obligations indiquées aux articles 8 et 12 des présentes Conditions générales de vente et de livraison ; etc. 4.4 Le nombre d’heures de travail indiqué dans la convention écrite entre STAXS et le Client ou, à défaut, dans la confirmation de commande émanant de STAXS est toujours indicatif et est adapté par STAXS en fonction des heures de travail réellement prestées. 4.5 Tous les prix relatifs à la livraison de services s’appliquent aux travaux exécutés pendant les jours ouvrables entre 08h00 et 18h00. Les samedis, dimanches et jours fériés, en dehors des heures de bureau, des prix supérieurs s’appliquent. 4.6 Les fluctuations des cours, les augmentations des prix des matériaux, des prix des moyens auxiliaires et des matières premières, survenues entre la confirmation de commande et la livraison définitive des produits et/ou des prestations de services, donnent à STAXS le pouvoir d’augmenter proportionnellement le prix convenu. 4.7 STAXS a toujours le droit de demander au Client une garantie bancaire avant de procéder à l’exécution de ses obligations vis-à-vis du Client. 5. OBLIGATIONS DE STAXS 5.1 Les obligations de STAXS se limitent à une exécution précise de ses engagements tels que décrits dans la convention écrite entre STAXS et le Client ou, à défaut, dans la confirmation de commande émanant de STAXS. En l’absence de convention écrite établie entre STAXS et le Client ou de confirmation de commande émanant de STAXS, la responsabilité de STAXS reste limitée à l’exécution de la commande écrite du Client. 5.2 Si certains produits ou composants de certains produits ne sont pas en stock, STAXS et le Client peuvent convenir d’un commun accord de remplacer ces composants manquants par un équivalent fonctionnel d’une autre marque. L’éventuel remplacement de produits manquants par un équivalent fonctionnel ne libère nullement le Client de ses engagements en vertu des articles 8 et 12 des présentes Conditions générales de vente et de livraison et ne peut en aucun cas donner lieu à une réduction de prix ou à la résolution de la convention. L’éventuel supplément de prix entraîné par ce remplacement n’est pas compris dans le prix et est facturé au Client. 5.3 STAXS n’est pas responsable de la réalisation d’essais ou de la demande d’autorisations. 6. LIVRAISON DES PRODUITS ET/OU PRESTATIONS DE SERVICES ACHETÉS 6.1 Sauf convention contraire et sous réserve de l’article 4.2 des présentes Conditions générales de vente et de livraison, les livraisons dans le Benelux sont toujours effectuées conformément à Incoterm® « Delivered Duty Paid » et les livraisons hors Benelux conformément à Incoterm® « Ex Works ». 6.2 Les conditions de livraison convenues sont toujours interprétées conformément aux Incoterms® en vigueur au moment où la Convention s’est formée. 6.3 Les délais d’exécution et de livraison indiqués sont toujours indicatifs et ne sont pas un élément essentiel ni des engagements de STAXS vis à vis du Client ni de la convention écrite entre STAXS et le Client ni de la confirmation de commande émanant de STAXS. En cas de dépassement du délai de livraison indiqué, STAXS et le Client conviendront d’un délai supplémentaire raisonnable. Aucun dépassement de délai, ni du délai initial ni du délai supplémentaire, ne peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts ni à la résolution de la Convention. Les modifications apportées à la demande de prix et/ou à la commande, les modifications apportées à la convention écrite entre STAXS et le Client ainsi que les modifications apportées à la confirmation de commande émanant de STAXS entraînent automatiquement la caducité des délais de livraison probables indiqués. 6.4 STAXS n’est en tout cas pas responsable des retards encourus suite au défaut de fabricants et/ou de fournisseurs de STAXS, du Client et/ou de tout autre tiers. 6.5 STAXS a le droit de livrer les produits achetés et/ou d’exécuter les prestations de services concernées en plusieurs parties. Une livraison ou exécution partielle ne donne pas lieu au paiement du moindre dédommagement ni à la résolution de la Convention. 6.6 Si les parties conviennent que le Client vient retirer (une partie) des produits achetés, celui-ci doit retirer ces produits lui-même, à ses frais et à ses risques au moment et à l’endroit indiqués par STAXS. À défaut d’enlèvement dans les 5 jours ouvrables, STAXS a le droit d’envoyer les marchandises qui n’ont pas été enlevées au Client, aux frais de celui-ci. Le Client et STAXS peuvent stipuler dans la Convention que le Client retire lui-même, pendant une certaine période, d’une durée maximale de 12 mois, une certaine quantité de produits, sur demande. Si, à la fin de cette période, le Client n’a pas retiré en tout ou en partie la quantité convenue, STAXS livrera encore au Client la quantité qui n’aura pas été enlevée. Le Client sera tenu au paiement intégral de tous les produits commandés et livrés. 7. SOUS-TRAITANCE 7.1 STAXS a le droit de sous-traiter une partie des travaux convenus. 7.2 Si STAXS agit elle-même en tant que sous-traitant, STAXS a une action directe contre le maître de l’ouvrage/donneur d’ordre, jusqu’à concurrence du montant dont celui-ci se trouve débiteur envers le cocontractant-entrepreneur principal au moment où l’action est intentée et ce, conformément à l’article 1798 du Code civil belge. 7.3 Si STAXS agit en tant que sous-traitant, STAXS a en outre un gage sur toutes les créances du cocontractant-entrepreneur principal qui résultent du contrat d’entreprise relatif au travail pour lequel il est fait appel à STAXS en tant que sous-traitant. 7.4 L’action directe mentionnée à l’article 8.2 des présentes Conditions générales de vente et de livraison ainsi que le gage repris à l’article 8.3 des mêmes Conditions ne portent pas seulement sur les créances concernées, mais aussi sur les accessoires tels que, entre autres (énumération à simple titre d’exemple), les intérêts de retard et l’éventuelle indemnité en vertu de la clause pénale. 8. INFORMATIONS, ÉCHANTILLONS ET MODÈLES 8.1 Le Client est censé être au courant des caractéristiques des produits et services qu’il commande. 8.2 Le Client assume la responsabilité entière et exclusive de déterminer si les produits/prestations de services achetés sont adaptés à l’usage/aux objectifs pour lesquels le Client a acheté ou souhaite utiliser les produits/prestations de services et remplissent toutes les exigences de qualité à cet égard. Le Client effectuera les tests nécessaires et demandera les informations requises (entre autres concernant l’utilisation correcte des produits concernés, les éventuels risques liés à ces produits, les applications et les qualités de ces produits, etc.). Le Client a à cet égard l’obligation explicite de vérifier les informations ainsi obtenues, entre autres concernant l’exactitude des informations obtenues, l’exhaustivité de ces informations et l’applicabilité des informations à l’utilisation/aux objectifs pour lesquels le Client a acheté/souhaite utiliser les produits. 8.3 Toutes les informations que STAXS communique au Client, de sa propre initiative ou à la demande du Client, n’ont qu’une valeur purement informative et ne libèrent pas le Client de ses obligations en vertu de l’article 8.2 des présentes Conditions générales de vente et de livraison. La responsabilité de STAXS demeure à cet égard toujours limitée à la responsabilité qui est imposée de manière contraignante à STAXS par la législation belge. 9. ACCEPTATION, RÉCEPTION ET PLAINTES 9.1 Le Client doit effectuer une première vérification, entre autres concernant la Conformité de la livraison, dès la réception des produits et/ou prestations de services achetés. Les plaintes relatives à la Conformité de la livraison doivent être formulées par une réserve sur le bon de livraison et doivent être confirmées sur le champ à STAXS par Plainte recommandée. À défaut, le Client est censé accepter les produits et prestations de services livrés/retirés comme convenu. 9.2 L’utilisation, la transformation, le reconditionnement et/ou la revente des produits livrés par STAXS sont considérés comme approbation et acceptation, valent réception définitive des produits/prestations de services concernés et libèrent STAXS, conformément à l’article 10.1 des présentes Conditions générales de vente et de livraison, de ses responsabilités en tant que revendeur. 9.3 Le Client perd en tout cas le droit d’invoquer toute non-Conformité de la livraison et/ou tout autre défaut s’il n’en a pas informé STAXS par Plainte recommandée, immédiatement après le moment où il a découvert ou devait découvrir cette non-conformité ou ce défaut. 9.4 En cas de plaintes concernant la non-Conformité de la livraison, signalée à temps et correctement à STAXS, STAXS pourra, à sa guise et comme bon lui semble : (1) remplacer (partiellement) les produits/prestations de services non conformes ; ou (2) créditer la partie défectueuse au prix indiqué sur la convention écrite entre STAXS et le Client ou, à défaut, au prix indiqué sur la confirmation de commande émanant de STAXS. Le Client reconnaît que ces mesures comportent toutes deux séparément un dédommagement intégral et adéquat de tout dommage possible suite à la non-Conformité de la livraison. 9.5 L’éventuel remplacement partiel de produits/prestations de services ne peut donner lieu au paiement du moindre dédommagement ni à la résolution de la Convention. 9.6 Sans l’accord formel et écrit de STAXS, le Client n’a en aucun cas le droit de renvoyer des produits, de faire exécuter des travaux par des tiers ou de procéder à une opération de couverture. 9.7 STAXS se réserve le droit de venir constater sur place elle-même ou par l’intermédiaire de son délégué, en compagnie du Client, la non Conformité de la livraison et/ou d’autres défauts et d’en vérifier la cause. 9.8 Les plaintes et/ou un éventuel remplacement (partiel) de produits/prestations de services ne dispensent en aucun cas le Client de son obligation de paiement dans le(s) délai(s) établi(s) dans la convention écrite entre STAXS et le Client, la confirmation de commande émanant de STAXS, les présentes Conditions générales de vente et de livraison et/ou les factures respectives. 9.9 Le Client est tenu de rembourser les frais exposés suite à des plaintes injustifiées. 10. RESPONSABILITÉ 10.1 La responsabilité de STAXS concernant les produits achetés se limite à ses responsabilités en tant que revendeur, sans que STAXS ne puisse être citée en rapport avec tout dommage autre que concernant la Conformité de la livraison. Toutes les plaintes et/ou tous les dommages, autres que ceux relatifs à la Conformité de la livraison, relèvent exclusivement de la responsabilité du/des fabricant(s) et/ou fournisseur(s) au(x)quel(s) STAXS a acheté les produits concernés. Le Client a tout au plus la possibilité d’invoquer ces plaintes et/ou dommages, pendant une période égale à la plus courte des périodes suivantes : • le délai de garantie que le fabricant/fournisseur offre à STAXS ; • un maximum absolu d’1 an après la livraison des produits/prestations de services respectifs. Si le Client informe STAXS en temps voulu et correctement, conformément aux articles 9.1, 9.3 et 10.1 des présentes Conditions générales de vente et de livraison, de toute plainte et/ou de tout dommage autre que concernant la Conformité de la livraison, STAXS transmettra directement cette plainte au fabricant/fournisseur. Lors du traitement ultérieur de cette procédure de plainte/dommage, STAXS sert d’intermédiaire entre le Client et le fabricant/fournisseur. La responsabilité de STAXS demeure à ce sujet limitée à la communication d’informations entre, d’une part, le fabricant/fournisseur et, d’autre part, le Client, sans que STAXS ne puisse aucunement être tenue pour responsable de la plainte et/ou du dommage effectif. 10.2 La responsabilité de STAXS se limite à la responsabilité qui est imposée obligatoirement par la loi et est en tout cas limitée au plus faible des deux montants suivants : (1) le montant de la facture en question ; ou (2) le montant de la police RC-exploitation souscrite par STAXS. 10.3 STAXS n’est en aucun cas responsable de tout dommage indirect (en ce compris le manque à gagner), du dommage porté au Client et/ou à des tiers, du dommage suite à une utilisation erronée ou inadaptée des produits achetés et/ou du dommage suite au non-respect par le Client et/ou les membres de son personnel/collaborateurs d’obligations légales et/ou autres, en ce compris des instructions de sécurité et des éventuelles prescriptions d’utilisation des produits/services respectifs. 10.4 Conformément aux articles 8 et 12 des présentes Conditions générales de vente et de livraison, STAXS n’est en aucun cas responsable de tout dommage suite au défaut du Client de demander et de vérifier toutes les informations nécessaires et utiles ni de tout dommage suite à des informations erronées et/ou incomplètes qui ont été communiquées au Client par le(s) fournisseur(s)/fabricant(s) des produits achetés et/ou tout autre tiers. 10.5 Seul le Client est responsable de la revente des produits achetés et garantit à cet égard de respecter toutes les obligations (légales ou autres). 11. GARANTIE 11.1 Le Client garantira et défendra intégralement STAXS contre toutes les actions et procédures, en ce compris les actions et procédures de tiers, pouvant résulter ou être la conséquence de tout acte ou négligence du Client, en violation de la convention écrite entre STAXS et le Client, de la confirmation de commande émanant de STAXS, des présentes Conditions générales de vente et de livraison et/ou d’autres obligations (légales) du Client. 11.2 Le Client indemnisera STAXS de tout dommage, en ce compris les dépens et autres frais, survenant suite à sa défense concernant les actions et/ou procédures visées à l’article 11.1 des présentes Conditions générales de vente et de livraison. 12. OBLIGATIONS DU CLIENT 12.1 Le Client supporte la responsabilité entière et exclusive de : • transmettre toutes les données à temps à STAXS, entre autres les données dont STAXS indique qu’elles sont nécessaires ou utiles à l’exécution de ses obligations vis-à-vis du Client et les données dont le Client est raisonnablement censé comprendre qu’elles sont nécessaires ou utiles à l’exécution des obligations de STAXS vis-à-vis du Client ; • informer STAXS, avant la livraison des produits/prestations de services achetés, des possibles conditions standard et légales que ces produits doivent remplir ; • informer STAXS par écrit des exigences spécifiques auxquelles les produits/prestations de services doivent répondre ; • contrôler en détail les produits et/ou prestations de services dans les 48 heures de la livraison et/ou de l’enlèvement. En tout cas, le Client est tenu de tester les produits et/ou prestations de services de manière adéquate avant de les utiliser, transformer et/ou revendre. • garantir la sécurité du personnel de STAXS ; • informer et former adéquatement le personnel et les collaborateurs du Client en rapport avec les instructions de sécurité et les éventuelles prescriptions d’utilisation des produits/fournisseur. • conclure les contrats d’assurance nécessaires, entre autres concernant la réserve de propriété telle qu’établie à l’article 16 des présentes Conditions générales de vente et de livraison. Le Client donne à STAXS l’autorisation de consulter les polices et preuves de paiement des assurances précitées à première demande. 12.2 Si le Client ne respecte pas ses obligations telles qu’énoncées dans la convention écrite entre STAXS et le Client, la confirmation de commande émanant de STAXS, les présentes Conditions générales de vente et de livraison et/ou si le Client ne respecte pas toutes ses autres obligations (légales), STAXS a le droit de suspendre (temporairement) ses obligations. Les frais liés à cette suspension sont intégralement supportés par le Client. Ces frais ont notamment trait à (énumération à simple titre d’exemple) des heures supplémentaires prestées, des frais de transport et de déplacement supplémentaires, des indemnités de stock, etc. 13. FORCE MAJEURE ET RIGUEUR 13.1 STAXS n’est pas responsable d’un manquement au respect de ses obligations causé par un cas de force majeure ou de rigueur. 13.2 En cas de force majeure ou de rigueur, STAXS peut, à sa guise et comme bon lui semble, sans nécessité de mise en demeure préalable ou d’intervention judiciaire, et sans le moindre droit de recours contre STAXS : (1) proposer au Client de remplacer les produits et/ou composants manquants par un équivalent fonctionnel ; (2) suspendre temporairement l’exécution de ses obligations ; (3) résoudre la Convention extrajudiciairement ; et/ou (4) inviter le Client à renégocier la Convention. Si le Client ne participe pas de bonne foi à ces renégociations, STAXS peut, conformément à l’article 22 des présentes Conditions générales de vente et de livraison, demander aux tribunaux de fixer de nouvelles conditions contractuelles et/ou de condamner le Client à dommages-intérêts. 13.3 On entend par force majeure et rigueur (énumération à simple titre d’exemple) : indisponibilité/pénurie de certains matériaux ; pénurie de matières premières ; fluctuations des cours, augmentations des prix des matériaux, des moyens auxiliaires et matières premières, des rémunérations, salaires, charges sociales, des frais imposés par les autorités, taxes et impôts, des frais de transport, des droits d’importation et d’exportation ou des primes d’assurance ; problèmes qui interviennent entre la confirmation de la commande et la livraison ; débâcle ; conditions météorologiques particulières ; grève ; immobilisation ; guerre ; maladie ou accidents ; perturbations des communications et systèmes informatiques ; mesures des pouvoirs publics ; interdiction d’exportation ; retard d’approvisionnement ; entrave au transport et/ou au déplacement, dont le manque ou le retrait de moyens de transport ; entraves à l’exportation ; entraves à l’importation ; panne ; embouteillage ; etc. 14. FACTURE ET PAIEMENT 14.1 Le Client doit signaler ses plaintes concernant les factures dans les trois (3) jours ouvrables après réception de la facture à STAXS par Plainte recommandée. 14.2 Sauf accord formel de STAXS, toutes les factures sont payables au comptant par virement sur le compte bancaire mentionné sur la facture. Aucune remise n’est accordée pour les paiements au comptant. Le Client n’est pas autorisé à effectuer des paiements à des intermédiaires. Seules les quittances signées par des personnes habilitées à lier STAXS en droit sont valables. 14.3 En cas de non-paiement ou de paiement incomplet au jour de l’échéance d’une des factures, s’applique, de plein droit et sans mise en demeure préalable : (1) un intérêt de 12 % capitalisé annuellement. ; (2) une indemnité forfaitaire due par le Client et égale à 5 % du montant de la facture avec un minimum de cent euros (100,00 euros), sans préjudice du droit de STAXS de prouver un dommage supérieur ; (3) le remboursement par le Client de tous les frais de recouvrement judiciaire et extrajudiciaire ; (4) toutes les autres factures, même les factures non échues, de STAXS deviennent exigibles sur-le-champ ; (5) STAXS a le droit de réclamer au Client les produits livrés et/ou retirés par le Client, de suspendre et/ou de résoudre l’exécution (ultérieure) de la convention concernée et/ou d’une ou plusieurs autres conventions avec le Client, sans nécessité de mise en demeure préalable ni d’intervention judiciaire. Les points (4) et (5) s’appliquent également en cas de menace de faillite, dissolution judiciaire ou conventionnelle, application de la loi belge du 31 janvier 1999 relative à la continuité des entreprises, retard de paiement ou tout autre fait qui ferait raisonnablement perdre à STAXS sa confiance dans la solvabilité du Client. 14.4 L’acceptation d’un paiement partiel se fait sous toutes réserves et est imputé dans l’ordre suivant : (1) frais de recouvrement ; (2) dommages-intérêts ; (3) intérêts ; (4) principal. 14.5 La mention de la facture de sortie dans le facturier de sortie de STAXS vaut présomption d’envoi et de réception de la facture en question. 15. ANNULATION 15.1 STAXS se réserve le droit d’annuler en tout ou partie la convention entre STAXS et le Client et/ou la commande du Client, sans la moindre forme de dédommagement et sans aucun droit de recours contre STAXS, si certains produits ou composants de certains produits ne sont pas de stock ou si le Client ne respecte pas ses obligations contractuelles, découlant de la Convention. 15.2 Sauf accord formel et écrit de STAXS, le Client n’est pas autorisé à annuler sa commande, ni la Convention. Si une commande et/ou la Convention est annulée par ou à charge du Client, même avec l’accord formel et écrit de STAXS, le Client est tenu de payer une indemnité forfaitaire de 35 % du montant total de la facture, sans préjudice du droit formel de STAXS de demander une indemnité supérieure si elle en apporte la preuve. 16. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 16.1 Les droits de propriété des produits livrés et/ou retirés ne sont transférés au Client qu’au moment du paiement intégral du prix, des frais, des intérêts et de tous les autres accessoires. 16.2 Le Client doit toujours faire tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de sa part pour sécuriser les droits de propriété des produits impayés. Si des tiers pratiquent une saisie sur ces produits ou veulent établir ou faire valoir des droits sur ceux-ci, le Client est tenu d’en informer STAXS sur-le-champ. 16.3 Ensuite, le Client s’engage à assurer les produits impayés contre les dégâts par suite d’incendie, d’explosion, les dégâts des eaux et le vol. Le Client donne à STAXS l’autorisation de consulter les polices et preuves de paiement des assurances précitées à première demande. Un éventuel versement de ces assurances revient à STAXS. 16.4 Si le Client ne respecte pas ses obligations ou si STAXS présume que le Client ne respectera pas ses obligations, le Client restituera à STAXS les produits concernés à première et simple demande de STAXS à ses frais et risques dans les 24 heures. L’exercice de ce droit entraîne la résolution immédiate et automatique de la Convention. À la réception des produits et pour autant que ces produits se trouvent encore en bon état, les montants déjà payés seront remboursés au Client, déduction faite : (1) du manque à gagner, estimé forfaitairement à 15 % du montant total de la facture ; (2) d’une indemnité forfaitaire de 5 % du montant total de la facture, pour les frais (supplémentaires) de gestion et d’administration. Le tout, sans préjudice du droit de STAXS de prouver un dommage supérieur. 16.5 En cas de violation de la réserve de propriété, STAXS obtient automatiquement un gage sur le prix de vente réalisé des produits concernés et le Client doit à STAXS une indemnité forfaitaire de 35 % du montant total de la facture. 17. FORCLUSION PAR TOLÉRANCE L’éventuelle inapplication, voire l’inapplication répétée par STAXS de tout droit ne peut être considéré que comme la tolérance d’une situation précise et n’entraîne pas de forclusion par tolérance. 18. NETTING 18.1 Conformément à la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières, STAXS et le Client compensent et imputent automatiquement et de plein droit toutes les dettes actuelles existantes et futures l’une envers l’autre. Cela signifie que, dans le cadre de la relation permanente entre STAXS et le Client, seule la plus importante créance par solde après l’imputation automatique susmentionnée demeure. 18.2 Cette compensation sera en tout cas opposable au curateur et aux autres créanciers concurrents qui ne pourront donc pas s’opposer à la compensation effectuée par le Client et STAXS. 19. SUSPENSION ET RÉSILIATION 19.1 En cas de changement de la situation du Client, tel que décès, transformation, reprise, cession, liquidation, cessation de paiement, accord collectif ou amiable, demande de sursis de paiement, arrêt d’activité, saisie ou toute autre circonstance pouvant ébranler la confiance dans la solvabilité du Client, STAXS se réserve le droit, en raison de ce simple fait, soit de suspendre l’exécution d’une ou plusieurs conventions avec le Client jusqu’au moment où le Client offrira des sûretés suffisantes pour son paiement, soit de déclarer une ou plusieurs conventions avec le Client résolues à compter de la date de l’envoi de la résolution, sans mise en demeure préalable et sans intervention judiciaire, sans préjudice du droit de STAXS de demander des dommages-intérêts supplémentaires. 19.2 Si la Convention est résiliée, en application ou non du droit de résolution décrit à l’article 19.1 des présentes Conditions générales de vente et de livraison, le Client perd le droit d’exiger de STAXS qu’elle respecte ses obligations concernant la Convention résiliée. 20. CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 20.1 Tous les documents, informations et modèles de toute nature quelconque, qui sont remis au Client pendant les négociations relatives à la Convention et/ou son exécution et/ou qui sont mentionnés dans tout document quelconque émanant de STAXS, en ce compris la confirmation de commande et le bon de livraison émanant de STAXS, doivent être traités en toute confidentialité. À première demande de STAXS, les documents susmentionnés doivent être restitués. 20.2 Ces documents, informations et modèles demeurent la propriété de STAXS et ne peuvent pas être communiqués à des tiers, ni copiés ni utilisés (in)directement, en tout ou partie, à d’autres fins que celles auxquelles ils sont destinés, sauf avec le consentement formel et écrit de STAXS. 20.3 L’obligation de confidentialité continue d’exister, même après la résiliation ou la fin de la Convention, à tout le moins jusqu’à ce que les documents, informations et/ou modèles concernés soient connus du public, sans faute commise par le Client. 21. LITIGES Tous les litiges entre STAXS et le Client relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement judiciaire d’Anvers, sauf si STAXS choisit de saisir du litige le tribunal du siège social/domicile du Client.